ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ

ປະຈຸບັນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍບ່ອນເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງທຸລະກິດ ແລະ ປິດກິດຈະການລົງ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກ ການຂາດຄວາມໃສ່ໃຈທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫຼາຍຮ້ານອາຫານ ມີພາບລັກທີ່ບໍ່ດີກໍ່ຄືການຕຳນິກ່ຽວກັບ “ອາຫານ” ຍ້ອນວ່າອາຫານບໍ່ສະອາດ ແລະ ພະນັກງານຄົວ, ພະນັກງານເສີບ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ, ບໍ່ໃສ່ໃຈດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອາຫານ. ສະນັ້ນ, ທາງສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການໂຮງແຮມ ໄອຈ໋ອບ ຈິ່ງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈິ່ງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນຫົວຂໍ້: “ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ” ການຝຶກອົບຮົມຈະເນັ້ນດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງກວມເອົາ 80%, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດທ່ານ ຍ້ອນພະນັກງານຂອງທ່ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນໂຕຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ການຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ຫາ 14 ກຸມພາ 2019 ທີ ສູນຝຶກອົບຮົມໄອຈ໋ອບ, ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໂທ: 02054132411 Currently, many restaurants have been faced with business failure and closed…