ຝຶກແລ້ວມີວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ

ທີ່: ສູນຝືກອົບຮົມ ໄອຈ໋ອບ “iJobs Training Center”“ໂອກາດບໍ່ໄດ້ມີມາສະເໝີ” ສົນໃຈໂທເລີຍ: 020 5413 2411, 021 563 091ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ບໍລິສັດໄດ້: ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໃນມື້ ແລະ ໂມງລັດຖະການ)