IBM ປົດພະນັກງານ 1,700 ຄົນ

IBM ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄອມພິວເຕີລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ຢືນຢັນວ່າ ກະແສຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ເລືອງການປົດພະນັກງານແມ່ນສ່ວນໜ່ອຍເທົ່ານັ້ນ ການປົດພະນັກງານເທື່ອນີ້ຂອງ IBM ແມ່ນ 0.5% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍພະນັກງານຂອງ IBM ມີຫຼາຍກວ່າ 340.000 ຄົນ ດັ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະມີພະນັກງານຈຳນວນ 1,700 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້