ເຕັກນິກເພີ່ມປະສິດທິພາບໃກນານເຮັດວຽກຂອງຄົນໄວໜຸ່ມ

ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງຄົນເຮົາບໍ່ເທົ່າກັນ ການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ວ່າຈະບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້ພຽງໃດ,​ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງກອນ, ເຈົ້ານາຍ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ອົງກອນຈັດສັນໃຫ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ກ່າວມາທັງໝົດເປັນພຽງປັດໄຈພາຍນອກ ທີ່ເຮົາເກືອບຈະບໍ່ສາມາດບໍລິຫານຈັດການໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ສິ່ງດຽວທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດຄື ການບໍລິຫານຈັດການຕົນເອງ, ຄວບຄຸມຕົນເອງ ອັນຈະນຳມາສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຮົາ. ຫາກແບ່ງເປັນຫຼຽນ 2 ດ້ານ: ດ້ານໜຶ່ງຄື ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບຕົວເຮົາເອງດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ມີເຕັກນິກງ່າຍໆດັ່ງນີ້: 1. ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ຮູ້ກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ ເພື່ອເປັນເຂັມທິດໃນການເຮັດວຽກ 2. ວາງແຜນດີມີໄຊໄປກວ່າເຄິ່ງ ການຮູ້ຈັກວາງແຜນແຕ່ລະຢ່າງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຈະສຸມໃສ່ຈຸດໃດໃນໜ້າວຽກແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ ຕ້ອງຊັດເຈນພາຍໃຕ້ກອບເວລາທີ່ແນ່ນອນ ພ້ອມປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 3. ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານໃຫ້ເປັນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຫຼາຍສຳລັບພະນັກງານຫ້ອງການ ເພາະວຽກທີ່ເຂົ້າມາຈະເຂົ້າມາຕະຫຼອດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ຕ້ອງຮູ້ຫຼັກການບໍລິຫານຈັດການວຽກສຳຄັນ ແລະ ວຽກເລັ່ງດ່ວນໃຫ້ເປັນນິໄສ. 4. ທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ, ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດໄດ້ 5. ມະນຸດສຳພັນຊ່ວຍເຮົາໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ຫຼາຍຄັ້ງເມື່ອຕ້ອງເຮັດວຽກປະສານງານກັບຫຼາຍຄົນ,…

ຝຶກແລ້ວມີວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ

ທີ່: ສູນຝືກອົບຮົມ ໄອຈ໋ອບ “iJobs Training Center”“ໂອກາດບໍ່ໄດ້ມີມາສະເໝີ” ສົນໃຈໂທເລີຍ: 020 5413 2411, 021 563 091ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ບໍລິສັດໄດ້: ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໃນມື້ ແລະ ໂມງລັດຖະການ)

ທັກສະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ

ຫາກເຮົາຕ້ອງການເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະເລື່ອນຕຳແໜ່ງໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງມີຄືທັກສະການບໍລິຫານ ເຊິ່ງສາມາດເຝິກຝົນໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານກໍ່ຕາມ ການບໍລິຫານເປັນໜຶ່ງໃນທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນ ເພາະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ມີສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອົງກອນ ແລະ ເປັນຜູ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໂດຍຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈທັງເລື່ອງການບໍລິການອົງກອນທຸລະກິດ, ການເງິນພື້ນຖານ, ການສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງກົດເກນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອນຳຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນມາປັບໃຊ້ໃຫ້ເປັນທິດທາງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກກງານພະແນກຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ມາເບິ່ງນຳກັນວ່າຫາກຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານເຮົາຈະຕ້ອງພັດທະນາຫຍັງແນ່. ການບໍລິຫານ ກັບ ການເປັນຜູ້ນຳ ເມື່ອເວົ້າເຖິງທັກສະການບໍລິຫານມັກຈະມາພ້ອມກັບການເວົ້າເຖິງທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳໄປພ້ອມໆກັນ ເພາະທັງ 2 ທັກສະນີ້ມີສ່ວນຄ້າຍຄືກັນ ນັ້ນຄືຈະຕ້ອງມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັດຂາດ,​ ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີມັກຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໄປພ້ອມໆກັນ ແຕ່ທັງ 2 ທັກສະນີ້ແມ່ນແຍກຂາດກັນ. ຫາກຈະເວົ້າເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບໍລິຫານ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳແລ້ວ ການບໍລິຫານເປັນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເຮັດໜ້າຄວບຄຸມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານກໍ່ຄືຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພະແນກຕ່າງໆ ຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ບໍລິສັດກຳລັງເດີນໜ້າໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນ ຄືການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ການກະຈາຍໜ້າວຽກ ແລະ…

ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ

ປະຈຸບັນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍບ່ອນເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງທຸລະກິດ ແລະ ປິດກິດຈະການລົງ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກ ການຂາດຄວາມໃສ່ໃຈທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫຼາຍຮ້ານອາຫານ ມີພາບລັກທີ່ບໍ່ດີກໍ່ຄືການຕຳນິກ່ຽວກັບ “ອາຫານ” ຍ້ອນວ່າອາຫານບໍ່ສະອາດ ແລະ ພະນັກງານຄົວ, ພະນັກງານເສີບ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ, ບໍ່ໃສ່ໃຈດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອາຫານ. ສະນັ້ນ, ທາງສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການໂຮງແຮມ ໄອຈ໋ອບ ຈິ່ງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈິ່ງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນຫົວຂໍ້: “ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ປອດໄພ” ການຝຶກອົບຮົມຈະເນັ້ນດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງກວມເອົາ 80%, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດທ່ານ ຍ້ອນພະນັກງານຂອງທ່ານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນໂຕຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ການຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ຫາ 14 ກຸມພາ 2019 ທີ ສູນຝຶກອົບຮົມໄອຈ໋ອບ, ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໂທ: 02054132411 Currently, many restaurants have been faced with business failure and closed…