ຫຼັກການ 7 ຂໍ້ ໃນການພັດທະນາຕົນ ສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ຫຼັກການ 7 ຂໍ້ສູ່ຄວາມສຳເລັດ (The 7 Habits of Highly Effective People) ເຈົ້າຂອງແນວຄິດຄື: ທ່ານ ສະຕີເຟ້ນ ອາ. ໂຄວີ (Stephen R. Covey) ມີດັ່ງນີ້: 1. ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮູ້ຈັກເລືອກ (Be proactive): ການມີສະຕິໃນການຄິດ ແລະ ການເລືອກທາງເລືອກທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບເຮົາ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງໃນການເລືອກຂອງເຮົານັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ອັນນີ້ຈຶ່ງຮຽກວ່າ proactive. 2. ສ້າງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ໃຫ້ເປັນພາບຈາລຶກໄວ້ໃນຈິດໃຈ (Begin with the End in Mind) ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເບິ່ງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງອ້າງອີງ, ກວດສອບທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນວ່າສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໃຈຫຼືບໍ່ ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພະຍາຍາມຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນຕົວຖ່ວງດຶງ ຫຼື ຂັດແຍ່ງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ ເລືອກເຮັດສະເພາະສິ່ງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ. 3. ເຮັດສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນ (Put…

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດໃນການເຂົ້າສຳພາດວຽກ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກວຽກງານບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການໄດ້ວຽກເຮັດນັ້ນສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກການບໍ່ໄດ້ກຽມຕົວບໍ່ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມ ການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໃນການເຂົ້າສຳພາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈະຕອບຄຳຖາມ ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຜູ້ສຳພາດ ຫຼື ຕອບຄຳຖາມໄດ້ດີພຽງພໍ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດກຽມຂໍ້ມູນ, ກຽມຕົວ, ກຽມການຕອບຄຳຖາມໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການເຝິກຝົນຊັກຊ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮັບການສຳພາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 1. ສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ (RESEARCH THE ORANIZATION) ເມື່ອທ່ານໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໂດດເດັ່ນກວ່າຜູ້ສະໝັກລາຍອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດທີ່ສະໝັກວຽກເລີຍ ການຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສຳພາດເຫັນວ່າທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບບໍລິສັດຕັ້ງແຕ່ກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ ຫຼື ຕ້ອງສຶກສາກ່ຽວກັບບໍລິສັດມີດັ່ງນີ້: – ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງບໍລິສັດມີຫຍັງແດ່ – ລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຜ, ຢູ່ເຂດໃດ, ເພດຊາຍຫຼືເພດຍິງອັດຕາສ່ວນເທົ່າໃດ, ຖານະລະດັບໃດ, ໃຜເປັນລູກຄ້າຫຼັກ ເປັນຕົ້ນ – ທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຢູ່ໃນເຂດໃດ ສຳນັກງານມີຈັກແຫ່ງ, ສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ບ່ອນໃດ – ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນຫຍັງ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຫຍັງ, ລາຍໄດ້ບໍລິສັດມາຈາກໃສ, ພະນັກກງານມີຈັກຄົນ, ບໍລິສັດໃນເຄືອມີບໍລິສັດໃດແດ່ – ໃຜເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, ໃຜເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ – ຂໍ້ມູນຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ປັດຊະຍາຂອງບໍລິສັດ, ປະຫວັດ, ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ,…

ຄຳຖາມ “ສຳພາດ” ຍອດຮິດທີ່ເດັກຈົບໃໝ່ຫ້າມພາດ

1. ແນະນຳຕົວໃຫ້ຟັງແນ່ ການໃຫ້ແນະນຳຕົວເອງມັກຈະເປັນຄຳຖາມທຳອິດທີ່ຜູ້ສຳພາດໃຊ້ເພື່ອທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຜູ້ສະໝັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງເປັນໂອກາດຂອງຜູ້ສະໝັກໃນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທຳອິດ ແລະ ຍັງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການສຳພາດລ່ຽນໄຫຼ ແລະ ເປັນກັນເອງຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງການໃຫ້ເວົ້າເຖິງຕົນເອງອາດຟັງເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລື່ອງຫຍັງ ໃນການຕອບຄຳສຳພາດອາດໃຊ້ວິທີງ່າຍໆ ໂດຍເລີ່ມອະທິບາຍຈາກປັດຈຸບັນວ່າເຮັດວຽກຕຳແໜ່ງໃດ ຫຼັງຈາກນັ້ນເວົ້າເຖິງອະດີດເລັກໜ້ອຍວ່າເຄີຍເຮັດວຽກດ້ານໃດມາກ່ອນແດ່ ແລະ ມີປະສົບການໃນດ້ານໃດເປັນພິເສດ ແລ້ວຈິ່ງຈົບດ້ວຍການເວົ້າເຖິງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຢາກຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ພະຍາຍາມເວົ້າໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ເນັ້ນສະເພາະໃຈຄວາມສຳຄັນ ຫຼີກລ້ຽງການເວົ້າເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ມີໃນ Resume (ໃບປະຫວັດ) ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ສຶກສາ ຫຼື ກິດຈະກຳຍາມວ່າງ ເພາະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ສຳພາດຮັບຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຮຽນຈົບໃໝ່ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ເຮົາອາດຕ້ອງເວົ້າເຖິງປະຫວັດການສຶກສາ ເຫດຜົນທີ່ເລືອກຮຽນໃນສາຂາທີ່ຈົບມາ ກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດໃນເວລາຮຽນ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮ່ວມງານກັບອົງກອນນີ້ ໂດຍພະຍາຍາມອະທິບາຍວ່າເຮົາຈະນຳປະສົບການທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດກິດຈະກຳມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດກັບອົງກອນໄດ້ແບບໃດ 2. ເປົ້າໝາຍໃນອາຊີບຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ເປົ້າໝາຍຈະເປັນແຮງຊຸກດັນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກຳນົດແນວທາງການໃຊ້ຊີວິດ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ກໍ່ຈະສາມາດວາງແຜນຊີວິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຜູ້ສຳພາດໃຊ້ຄຳຖາມສຳພາດນີ້ເພື່ອຕ້ອງການຮູ້ເຖິງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ສະໝັກ ແລະ ປະເມີນວ່າອົງກອນຈະຕອບໂຈດເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຄຳຕອບນີ້ຍັງສະທ້ອນໄດ້ວ່າຜູ້ສະໝັກເປັນຄົນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ເຊິ່ງຄົນທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສູງມັກຈະຕ້ອງພັດທະນາຕົວເອງເພື່ອໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຖ້າຮັບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອົງກອນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ບຸກຄົນທີ່ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສ່ວນຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມນີ້ໄດ້ ອາດຖືກປະເມີນວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດວາງແຜນເພື່ອະນາຄົດ ເຮັດວຽກພຽງເພື່ອໃຫ້ແລ້ວມື້ແລ້ວວັນ…

ທັກສະແບບໃດ? ທີ່ອົງກອນຍຸກໃໝ່ ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ

Ernie Wilson, Dean of the Annenberg School of Communication & Journalism at the University of Southern California ໄດ້ມີການວິໄຈ ໂດຍການສອບຖາມຜູ້ບໍລິຫານຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໂດຍມີຄຳຖາມວ່າ: ຖ້າຢາກໄດ້ພະນັກງານລຸ້ນໃໝ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດແບບໃດແດ່ ແລະ ຖ້າຈະເລື່ອນຕຳແໜ່ງໃຫ້ກັບພະນັກງານໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຈະພິຈາລະນາຈາກຄຸນສົມບັດແບບໃດ?. ຈາກຜົນສະຫຼຸບຂອງການວິໄຈທີ Ernie Wilson ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງກອນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ມີທັກສະຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນທັກສະທີ່ຫາໄດ້ຍາກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ບໍ່ມີການສອນທັກສະເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ ເຊິ່ງທັກສະດັ່ງກ່າວນັ້ນຄື: Soft Skill ເຊິ່ງ Ernie Wilson ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ອົງປະກອບຂອງ Soft Skill ທີ່ໄດ້ມາຈາກການວິໄຈຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍ: 360 degree thiking ຄື: ຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄດ້ຮອບດ້ານ ບໍ່ແມ່ນພຽງດ້ານທີ່ຕົນເອງຖະໜັດເທົ່ານັ້ນ ເພາະການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດນັ້ນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນໝົດ ການທີ່ພະນັກງານຄິດດ້ານດຽວຈະເລີ່ມໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ,…

10 ສິ່ງທີ່ຜູ້ສະໝັກວຽກ ພາດແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ລອງອ່ານເບິ່ງວ່າເຮົາເຄີຍພາດ ຫຼື ບໍ່?

ໃນການສຳພາດວຽກ ເຮົາຈະມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຕົວຕົນ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ປະສົບການທີ່ເຮົາມີໃຫ້ກັບບໍລິສັດໄດ້ຮູ້ຈັກໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າກ່ອນການສຳພາດ ຜູ້ສະໝັກວຽກ ຈະມີການກຽມຄວາມພ້ອມ ໂດຍການສຶກສາຫາຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງການກຽມຕົວຕອບຄຳຖາມໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ສຳພາດ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ວຽກແຕ່ໃນບາງຄັ້ງຜັດເປັນຊ່ອງວ່າງ ເພາະບາງຢ່າງທີ່ທາງຜູ້ສະໝັກຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເບິ່ງຂ້າມໄປວ່າບໍ່ໜ້າຈະມີບັນຫາຍັງ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຜັດກາຍເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການສຳພາດວຽກ ເຮັດໃຫ້ພາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຮວບຮວມ 10 ສິ່ງທີ່ຜູ້ສະໝັກວຽກມັກພາດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກວຽກໄດ້ນຳໄປປັບໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນຳກັນ ເພາະບາງຂໍ້ອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດພາດໄວ້ກໍ່ໄດ້: 1. ອວດອ້າງຕົວເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຂ້ອຍດີ ຂ້ອຍເກັ່ງ ບໍລິສັດຕ້ອງເລືອກຂ້ອຍ: ການບອກຂໍ້ດີຂອງຕົວເອງ ວ່າເປັນຄົນເກັ່ງ, ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນສິ່ງທີ່ເຮົາມີນັ້ນ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຄວນມີຄວາມພໍດີ ບໍ່ໃຫ້ເປັນການອວດອ້າງຈົນກາຍເປັນຄວາມໝັ້ນໃຈຕົວເອງຫຼາຍເກີນໄປ ລອງເບິ່ງຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວມາວິເຄາະນຳກັນ. * ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງ Sales Manager ຫຼື ບໍ່? ນາງ ເອ ຕອບ: ຂ້ອຍມີຄວາມເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງນີ້ຫຼາຍ ເພາະຂ້ອຍເປັນຄົນເກັ່ງ, ຮຽນຮູ້ໄວ, ດຶງດູດຄົນໄດ້ດີ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນໄດ້ດີ, ບໍລິຫານຈັດການເກັ່ງ, ປະສານງານກໍ່ໄດ້ດີ ເຮັດໄດ້ໝົດເລີຍ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກບໍ່ດົນກໍ່ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນແລ້ວ…

ຄາຖາ 6P ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ເຝິກປະຈຳຮັບປະກັນວ່າເຫັນຜົນ

P-Positive Thinking ຄື: ການມີທັດສະນະທີ່ເປັນບວກ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຢູ່ສະເໝີ, ບໍ່ຄິດໃນທາງທີ່ເປັນລົບເຊັ່ນ: ຫາກພົບກັບບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ແທນທີ່ຈະນັ່ງຄິດຍາກວ່າຕ້ອງຕາຍຄັກໆຖ້າເປັນແບບນີ້ຊິລອດຢູ່ບໍ່ ກໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແນວຄິດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ຄິດວ່ານີ້ຄືຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະເຝິກຝົນໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງກ້າຫານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. P-Peaceful Mind ຄື: ການມີຈິດໃຈທີ່ສະຫງົບ ເຮົາຢ່າຟ້າແຕກຕື່ນໄປກັບບັນຫາ ການມີຈິດໃຈທີ່ສະຫງົບ, ມີສະມາທິ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດປັນຍາໃນການຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີອີກດ້ວຍ. P-Patient ຄື: ການມີຄວາມອົດທົນ ຄາຖາຂໍ້ນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ ເພາະການທີ່ເຮົາຈະມີຈິດໃຈທີ່ສະຫງົບໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກອົດທົນອົດກັ້ນ, ລະງັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆໄວ້, ຫາກສິ່ງໃດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄາດຫວັງໄວ້ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງອົດທົນລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງເວລາຂອງເຮົາ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງອົດທົນຕໍ່ບັນຫາ ແລະ ຄວາມຍາກລຳບາກໃນການເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ. P-Punctual ຄື: ການເປັນຄົນກົງຕໍ່ເວລາ ມະນຸດເຮົາຖືກປູກຝັງໃຫ້ເປັນຄົນມີວິໄນ, ຮູ້ຈັກກາລະເທສະ ມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍເຊັ່ນ: ການບໍ່ໄປໂຮງຮຽນສວາຍ, ສົ່ງວຽກບ້ານໃຫ້ກົງຕໍ່ເວລາ ການມາເຮັດວຽກກໍ່ເຊັ່ນກັນ ຫາກເຮົາມາເຮັດວຽກສວາຍ ເຈົ້ານາຍກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມັກແນ່ນອນ ແລ້ວຍິງຖ້າເຮົາຜິດນັດລູກຄ້າ ຜົນເສຍທີ່ຕາມມາອາດເປັນກະບຸງກະຕ່າ ແມ່ນແຕ່ເວລາຍັງຮັກສາບໍ່ໄດ້ ແລ້ວເຈົ້ານາຍ ຫຼື ລູກຄ້າຈະໄວ້ໃຈໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ແນວໃດ. P-Polite ຄື: ການເປັນຄົນທີ່ສຸພາບ, ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ຄົນຮັກ ແລະ ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອ ຍິ່ງຖ້າເຮົາມີຕຳແໜ່ງສູງ…

ຄະຕິສອນໃຈ ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ຈາກໂຄລຳບັສ ນັກເດີນເຮືອຊາວແອັດສະປາຍ

ມື້ໜຶ່ງໃນງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດຂອງ “ໂຄລຳບັສ” (Columbus) ທີ່ກະສັດແອັດສະປາຍຈັດຂຶ້ນ ຂຸນນາງທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ໂຄສຳບັສ ມາດົນ ກໍ່ໄດ້ກະແຫະກະແຫນໂຄລຳບັດດ້ວຍເຫດຜົນເກົ່າໆເດີມໆ “ການທີ່ເດີນເຮືອອອກໄປ ແລ້ວພົບແຜ່ນດິນໃໝ່… ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນໃຜກໍ່ເຮັດໄດ້” ໂຄລຳບັສ ບໍ່ຕອບໂຕ້ ແລ້ວຈັບໄຂ່ຂຶ້ນມາໜ່ວຍໜຶ່ງ ທ່ານຕັ້ງໄຂ່ນີ້ໃຫ້ເບິ່ງດຸ ຂຸນນາງຮັບໄຂ່ມາ ແລະ ພະຍາຍາມຕັ້ງໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ເມື່ອປ່ອຍມື ໄຂ່ກໍ່ລົ້ມລົງທຸກໆຄັ້ງ ຂຸນນາງເລີຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີໃຜຕັ້ງໄຂ່ໄດ້ດອກ ຫຼື ວ່າທ່ານຕັ້ງໄດ້? ໂຄລຳບັດ ຈັບໄຂ່ໜ່ວຍນັ້ນມາ ແລະ ທຸບຄ່ອຍໆໃຫ້ໄຂ່ບຸ້ມ ຈາກນັ້ນລາວກໍ່ຕັ້ງໄຂ່ຢູ່ເທິງໂຕະ… ໄຂ່ໜ່ວຍນັ້ນບໍ່ລົ້ມ ຂຸນນາງໂວຍວາຍສຽງດັງທັນທີ ແບບນີ້ຜູ້ໃດກໍ່ເຮັດໄດ້…! ໂຄລຳບັສ ຍິ້ມຕອບ ແລ້ວຍ່າງອອກຈາກໂຕະ ພ້ອມກັບກ່າວວ່າ “ແລ້ວເປັນຫຍັງທ່ານຄືບໍ່ເຮັດ?” ມັນກໍ່ຄືກັບຄວາມສຳເລັດ ທີ່ບາງຄົນບໍ່ເຮັດຫຍັງຖ້າແຕ່ເວົ້າໃຫ້ໝູ່ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຄືບໍ່ເຮັດ ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າໄປໃສ່ໃຈກັບຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໄປທີ່ເປົ້າໝາຍ ແລ້ວສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຕອບກັບຄຳເວົ້າຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ອັດແກບທີ່ສຸດ.