ບໍລິການ ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ມີທີມງານທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຈັດສັນແຮງງານ, ທີມງານຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງກິດຈະກຳການຈັດຫາແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການບັນຈຸແຮງງານ ແລະ ການສຳພາດ, ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຈົນກວ່າລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງຮ່ວມກັນ.

ບໍລິການ ສົ່ງອອກແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດຈະດຳເນີນການແລ່ນເອກະສານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມຂັ້ນຕອນ MOU ລະຫວ່າງປະເທດ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງຊາວຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລາວ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້.

ບໍລິການ ນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ

ການຂໍ VISA ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດນັ້ນ ບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການຂໍ ຫຼື ຕໍ່ VISA ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈະຊ່ວຍໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານສຳຄັນທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າອອກຢູ່ດ່ານສາກົນຈຸດຕ່າງໆ ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຮັດວຽກກັບໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ.ລາວ.

ບໍລິການ ຮັບເໝົາແຮງງານ Outsource Staffing

ບາງໜ້າວຽກໃນບໍລິສັດກໍ່ເປັນການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໄປສູ່ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບ, ໂດຍນາຍຈ້າງສາມາດໃຊ້ບໍລິການກັບບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງຈະະຊ່ວຍທ່ານກະກຽມດ້ານແຮງງານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆແທນທ່ານ.

ບໍລິການ ທີ່ປຶກສາ HR

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ມີຄວາມຊຳນານໃນການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະບາຍໃຈເລື່ອງການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະແນວທາງໃນການບໍລິຫານຈັດການບຸກຄະລາກອນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ.