ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດ ຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ.ລາວ

ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ-ວ່ອງໄວ-ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການບໍລິການດ້ານແຮງງານ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
http://ijobs.la/%e0%ba%9a%e0%bb%8d%e0%ba%a5%e0%ba%b4%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%9e%e0%ba%a7%e0%ba%81%e0%bb%80%e0%ba%ae%e0%ba%bb%e0%ba%b2/#!/recruitmen

ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ

ລາຍລະອຽດ

http://ijobs.la/%e0%ba%9a%e0%bb%8d%e0%ba%a5%e0%ba%b4%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%9e%e0%ba%a7%e0%ba%81%e0%bb%80%e0%ba%ae%e0%ba%bb%e0%ba%b2/#!/export

ສົ່ງອອກແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດ

ລາຍລະອຽດ

http://ijobs.la/%e0%ba%9a%e0%bb%8d%e0%ba%a5%e0%ba%b4%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%9e%e0%ba%a7%e0%ba%81%e0%bb%80%e0%ba%ae%e0%ba%bb%e0%ba%b2/#!/import

ນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ

ລາຍລະອຽດ

ໂອກາດ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ພັນທະມິດທຸລະກິດ