ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດລາວ

ທ່ານມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່….? ຊອກຫາພະນັກງານຍາກ ຜູ້ມາສະໝັກບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ບໍ່ກົງຕໍ່ຈຸດປະສົງ ພະນັກງານລາອອກງານແບບງ່າຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຕ້ອງການພະນັກງານແບບກະທັນຫັນ