ຂໍດີ – ຂໍເສຍ ຂອງການພັກວຽກວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ກັບນັກຮຽນຈົບໃໝ່ ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກ

ສຳຫລັບການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ການເຮັດວຽກ ວັນຈັນຮອດ ວັນ ສຸກ ແລະ ມື້ພັກຜ່ອນ ວັນເສົາ – ວັນອາທິດ