ງານສຳມະນາ: ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

ເຊີນຊວນເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ: ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຈັດຫານດ້ານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ” ເປີດໂອກາດສຳລັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການດ້ານຮ້າານອາຫານ ໂຮງແຮມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງສົນທະບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນກິດຈະການຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໄປພ້ອມໆກັນ.