ລົງທຶນສ້າງຄົນ ຄືການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເລື່ອງທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດຂອງທຸກອົງກອນກໍຄື ຢາກໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ ເຊັ່ນ: ຢາກໃຫ້ຝ່າຍຂາຍໃນທຸກຊ່ອງທາງສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄປຕາມເປົ້າ,